Osoby fizyczne

Fundacja przyznaje dotacje także osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie osoby fizyczne wspieramy głównie w zakresie finansowania leczenia, rehabilitacji czy zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy społecznej.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Dotacje dla osób fizycznych

Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym


Jak uzyskać wsparcie

W celu ubiegania się o dofinansowanie składa się wniosek o dotację on-line klikając w przycisk „Złóż wniosek”.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • udokumentowanie wydatków będących przedmiotem prośby o dofinansowanie (np. faktura proforma na usługę medyczną, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, zaświadczenie o konieczności odbycia rehabilitacji/terapii wraz z jej kosztami),
  • zaświadczenie lekarskie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (np. opinie ośrodków pomocy społecznej),
  • inne dokumenty uzasadniające ubieganie się o dofinansowanie, np. w przypadku pracowników PZU pismo przełożonego z poparciem prośby.

Sylwia Jagielska
Koordynator
Dotacje dla osób fizycznych
e-mail: sjagielska@pzu.pl

 

Magdalena Pachulska
Koordynator
Sprawy organizacyjne i administracja
Dotacje dla osób fizycznych
e-mail: magpachulska@pzu.pl

 

 

Wypełnij wniosek o dotację.

Zapoznaj się z regulaminem udzielania dotacji osobom fizycznym. Złóż wniosek on-line.
Pamiętaj o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Poczekaj na wiadomość od nas.

Po rozpatrzeniu prośby przez Zarząd Fundacji PZU, informację z decyzją otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail.
W przypadku osób, którym przyznano pomoc, umowę dotacji przesyłamy drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Ważne informacje.

W okresie obowiązywania umowy nie otrzymasz gotówki – wysyłasz do nas na bieżąco faktury, które opłacimy przelewem.
Wydatki w ramach przyznanej dotacji są na bieżąco kontrolowane. Informację o pozostałej do wykorzystania kwocie otrzymasz kontaktując się z Fundacją PZU.