Konkursy i dotacje

Fundacja PZU każdego roku przeznacza środki finansowe na realizację projektów pozakonkursowych.

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Dotacje pozakonkursowe

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach naszej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Regulamin udzielania dotacji pozakonkursowych

Dotacje konkursowe

Dotacje konkursowe to rodzaj programu własnego Fundacji PZU, skierowanego do fundacji, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz zakresem określonym w regulaminach poszczególnych konkursów.

Fundacja prowadzi trzy konkursy dotacyjne:​

Magdalena Kropornicka
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
e-mail: 
makropornicka@pzu.pl

 

Justyna Zięba
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
 

Ewa Zaborska-Probola
Koordynator
Dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji
e-mail: 
ewzaborska@pzu.pl

Z Fundacją PZU po lekcjach

Regulamin konkursu do pobrania

Wbrew pozorom, nudzić się można nie tylko w czasie deszczu. Częstym problemem w małych miastach i na terenach wiejskich jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych. W ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” wspieramy organizacje, które uruchamiają ciekawe i rozwijające zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Promujemy przedsięwzięcia, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standard nauczania i rozwijają talenty uczniów. Stawiamy na kreatywne i długofalowe rozwiązania.

Nasz konkurs ogłaszany jest raz do roku, a realizacja nagrodzonych projektów pokrywa się z rokiem szkolnym – trwa od września do czerwca.

 

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU

Regulamin konkursu do pobrania

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwracamy szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Konkurs ogłaszany jest raz do roku.

Fundacja PZU z Kulturą

Regulamin konkursu do pobrania

Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.

Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

Anna Maślańska
Koordynator
Dotacje konkursowe
e-mail: 
amaslanska@pzu.pl

O dotacje w konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach, najlepiej znające lokalne problemy. Fakt dostrzegania najistotniejszych potrzeb małych społeczności gwarantuje właściwą realizację zaplanowanych działań.

Zgodnie z procedurami, do komisji konkursowej trafiają wnioski, które pomyślnie przejdą weryfikację formalną. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i niwelowania barier lokalnych.

Informacja o terminach naboru wniosków udostępniana jest w „aktualnościach” i regulaminach konkursów. 
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku o dotację on-line przez stronę internetową Fundacji, klikając w przycisk „Złóż wniosek”.

Procedura oceniania wniosku składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności oceniamy wniosek pod względem formalnym, jeśli jest wypełniony prawidłowo, przekazujemy go Zarządowi Fundacji PZU. Zarząd analizuje wniosek pod kątem zgodności z celami statutowymi Fundacji PZU, a następnie podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji. Fundacja PZU ceni innowacyjność i trwałość podejmowanych działań, a także możliwość kontynuowania ich w przyszłości.

Szczegóły procedury oceniania wniosków opisane są w regulaminach dotacji konkursowych i pozakonkursowych.

Organizacja bądź instytucja może ubiegać się o dotację pozakonkursową w dowolnej wysokości. Jeżeli kwota wnioskowana w tym trybie przekracza 100 000 złotych, zgodnie ze Statutem Fundacji PZU, wniosek dotacyjny kierowany jest do rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.

W przypadku konkursów, co roku określane są w regulaminach maksymalne wysokości dotacji, o które można wnioskować.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, organizacja otrzymuje dotację na podstawie umowy, która określa warunki wykorzystania środków przyznanych przez Fundację.
W czasie trwania projektu, organizacja która otrzymała wsparcie finansowe, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej i fotograficznej lub filmowej z działań realizowanych
w ramach projektu. Po zakończeniu projektu, organizacja przedkłada sprawozdanie końcowe, składające się z części merytorycznej, raportu medialnego i sprawozdania finansowego
w terminie określonym w umowie.

Weź udział w konkursie lub wypełnij wniosek o dotację pozakonkursową.

Złóż wniosek on-line. Pamiętaj o załączeniu wszystkich dokumentów. Przed wypełnieniem wniosku o dotację zapoznaj się z odpowiednim regulaminem!

Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu lub wiadomość od nas.

Wyniki konkursów umieszczamy na naszej stronie i informujemy laureatów drogą elektroniczną. W przypadku dotacji pozakonkursowych odpowiedzi wysyłamy drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja o otrzymanej dotacji będzie widoczna po zalogowaniu się na konto w systemie on-line.

Wypełnij sprawozdanie z realizacji projektu.

Po zakończeniu projektu złóż on-line sprawozdanie z jego realizacji. Masz na to 30 dni od daty zakończenia projektu. Wypełnij on-line formularz sprawozdania końcowego i prześlij go w formie papierowej wraz z kopiami wszystkich dokumentów księgowych do biura Fundacji.